REGULAMIN Lublin Residence

§ 1

 Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady przebywania Gości na terenie Lublin Residence, a także zasady i zakres odpowiedzialności za straty Gości i Lublin Residence.

 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Lublin Residence.

 3. Treść regulaminu jest udostępniona w widocznym miejscu na terenie Lublin Residence oraz na stronie internetowej: www.lublinresidence.pl

 

§ 2

 Postanowienia ogólne

 1. Goście zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu, zachowania porządku i użytkowania wszystkich pomieszczeń, sprzętów i rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

§ 3

Zasady rezerwacji

 1. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.lublinresidence.pl, telefonicznie pod numerem 603 999 039 lub mailowo: kontakt@lublinresidence.pl. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu Pobytu.

 2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności – w wysokości i terminie wskazanym w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.

 3. Brak płatności w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

 4. W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym przyjazdem wpłata nie podlega zwrotowi.

 5. Anulowanie rezerwacji jest możliwe poprzez link zawarty w e-mailu lub przez kontakt z Lublin Residence.

 6. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa, pokrywa on całkowity koszt dokonanej wcześniej rezerwacji. Nie zwracamy różnic we wcześniej ustalonych i zaakceptowanych wpłatach.

 7. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach jest możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu / wyjazdu. Wymeldowanie się po godzinie 10 (bez wcześniejszego ustalenia) wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości ceny za ostatnią dobę pobytu, jaką zapłacił Gość.

 8. Zastrzegamy sobie możliwość natychmiastowego anulowania rezerwacji osobom w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, lub osobom zachowującym się w sposób agresywny i stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.

 9. Przekazanie kodów dostępowych do apartamentu następuje dzień przed przyjazdem, poprzez e-mail, w którym przesłane zostaną kody i instrukcja dostępu do budynku.

 10. Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu pobytu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z Lublin Residence.

 11. Goście zobowiązani są do korzystania z apartamentu zgodnie z ich przeznaczeniem. Zabronione jest korzystanie z lokalu w sposób inny niż w celach związanych z pobytem wypoczynkowo-turystycznym lub podróżą służbową. W apartamencie zabronione jest organizowanie jakichkolwiek przyjęć, wieczorów panieńskich, kawalerskich, sesji zdjęciowych. Zabronione jest podnajmowanie apartamentu osobom trzecim.

 12. W apartamentach Lublin Residence mogą przebywać tylko osoby, na które dokonana jest rezerwacja.

 13. Na terenie Lublin Residence tj. na terenie wszystkich apartamentów, na klatkach schodowych, balkonach, a także w ogrodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów, a także nadmiernego spożywania alkoholu. Niezastosowanie się do zakazu spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 500 zł.

 14. Na terenie Lublin Residence znajdują się gaśnice, których Goście przebywający na terenie Lublin Residence zobowiązani są bezwzględnie użyć w każdym przypadku zlokalizowania ognia lub sytuacji zagrożenia ognia na terenie Lublin Residence.

 15. Lublin Residence nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe, niezależne od niego niedogodności, np. czasowy brak wody lub prądu, zanik sieci internetowej.

 16. Zagubienie lub brak zwrotu kluczy lub pilota wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 400 zł.

 17. Teren obiektu Lublin Residence objęty jest monitoringiem.

 

§ 3

Zasady odpowiedzialności

 1. Lublin Residence nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przedmioty posiadające wartość (materialną, naukową, artystyczną) pozostawione przez Gości, w apartamentach lub na terenie Lublin Residence.

 2. Dzieci w wieku poniżej lat 13 powinny znajdować się pod stałym nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

 3. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia mienia należącego do Lublin Residence powstałe z ich winy i zobowiązani są do pokrycia spowodowanych przez nich strat materialnych.

 4. Lublin Residence udostępnia Gościom nieodpłatne, niestrzeżone miejsca parkingowe, przy czym Lublin Residence nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości, a także pozostawionych w nim przedmiotów.

 5. Gość powinien zawiadomić pracowników Lublin Residence o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

§ 4

Cisza nocna

 1. Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego poprzez niezakłócanie hałasem spoczynku nocnego innych osób, w tym zwłaszcza w godzinach od 22:00 – 6:00.

 2. Interwencja Policji wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 1500 zł.

 

§ 5

Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione przez Gości na terenie Lublin Residence mogą zostać odebrane osobiście bądź odesłane na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt.

 2. Przedmioty, o których mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, będą przechowywane w Lublin Residence przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Lublin Residence.

 

§ 6

Reklamacje

W przypadku jakichkolwiek uwag bądź zastrzeżeń co do funkcjonowania urządzeń, czystości porządku na terenie Lublin Residence, Goście są zobowiązani niezwłocznie zgłaszać je pracownikom Lublin Residence.

 

§ 7

Zwierzęta

W Lublin Residence nie przyjmujemy zwierząt.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Gość który łamie jego postanowienia zobowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Lublin Residence oraz do zapłaty za ewentualne poczynione szkody i zniszczenia.

 2. Zastrzegamy sobie możliwość natychmiastowego anulowania rezerwacji w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od powiadomienia o niej poprzez publikację zmienionego regulaminu na stronie internetowej Lublin Residence.

 4. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Lublin Residence a Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela obiektu.

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Lublin Residence

Celem niniejszego komunikatu jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Panią Ewę Szeloch, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą EWAS Ewa Szeloch z siedzibą w Lublinie (20-725) przy ulicy Wielkopolskiej 91, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 712-109-52-79 („Lublin Residence”) – pełniącą w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych.

Podane informacje odpowiadają wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).

Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:

Lublin Residence dokonuje przetwarzania Państwa danych w celach opartych na prawnie uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Cele, w których Lublin Residence przetwarza dane z uwagi na prawnie uzasadnione interesy to zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Lublin Residence (monitoring).

W zakresie celów wynikających z obowiązków prawnych, zebranie danych przez Lublin Residence jest wymogiem ustawowym. Lublin Residence przetwarza zebrane od Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów.

Odbiorcy danych osobowych:

W toku normalnego prowadzenia działalności Lublin Residence może przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy okazuje się to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na Lublin Residence obowiązków prawnych. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być dostawcy usług zaopatrujących Lublin Residence w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające sprawne funkcjonowanie oraz zarządzanie organizacją Lublin Residence (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych oraz podmiotom zajmującym się ochroną fizyczną Lublin Residence).

Czas przetwarzania danych:

Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych powyżej tzn. przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Procesy przekazywania danych poza EOG lub do organizacji międzynarodowych:

Państwa dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przysługujące Państwu prawa:

W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO.

W razie skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw, Lublin Residence dołoży wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji. Należą do nich:

 1. prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne,

 2. prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania,

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO,

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,

 5. prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo Lublin Residence,

 6. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez Lublin Residence naruszają prawo.

Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja pomogła Państwu zapoznać się i zrozumieć procesy przetwarzania danych osobowych przez Lublin Residence. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności, praw i wolności.

W przypadku pytań dotyczących Państwa danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail kontakt@lublinresidence.pl.  

 

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pani Ewa Szeloch, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą EWAS Ewa Szeloch z siedzibą w Lublinie (20-725) przy ulicy Wielkopolskiej 91, adres e-mail: kontakt@lublinresidence.pl., która przetwarza dane osobowe w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia niniejszej umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dodatkowo Administrator może również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na nim jako Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie udzielania odpowiedzi na żądanie organów władzy publicznej. Administrator może przetwarzać Państwa dane z uwagi na cele związane
  z prawnie uzasadnionymi interesami innymi niż wykonywanie umowy i świadczenie usług zgodnie z informacją powyżej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj.:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Lublin Residence (monitoring),

 2. w celach marketingu własnych produktów i usług,

 3. gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych przez Administratora oraz postępowań przed organami władzy publicznej.

 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt b), c) i f) unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem
  o ochronie danych osobowych (RODO).

 2. Dane osobowe Zleceniodawców są lub mogą być przekazywane innym odbiorcom danych takim jak biuro rachunkowe, zapewniające obsługę księgową Zleceniobiorcy, dostawcy usług prawnych zapewniający Zleceniobiorcy obsługę prawną oraz wspierający Zleceniobiorcę w dochodzeniu należnych roszczeń, a także organy władzy publicznej oraz organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

 3. Państwa dane przetwarzane są przez Administratora przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji powyżej tzn. przez okres realizacji umowy łączącej Państwa z Administratorem, a po jej wygaśnięciu/zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.

 4. Państwa dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 5. Zleceniodawcom przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 6. Zleceniodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania ich danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

 7. Obowiązek podania danych wynika ze stosunku umownego i jest niezbędny w celu realizacji niniejszej umowy oraz dochodzeniu ewentualnych roszczeń administratora. Niepodanie danych w związku z przetwarzaniem ich w celach wskazanych w zdaniu poprzednim uniemożliwi Zleceniobiorcy realizację umowy na rzecz Zleceniodawców.
  W zakresie celów wynikających z obowiązków prawnych, zebranie danych przez Administratora jest wymogiem ustawowym. Administrator przetwarza zebrane od Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych wyżej celów.

 8. Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.